Souhrnná zpráva o činnosti hnutí ANO2011 v ČB

16.10.2014 02:01

Tato zpráva je zpracována na základě podkladů interních materiálů hnutí ANO 2011. Jde o hrubý souhrn událostí po Parlamentních volbách v roce 2013. Je čerpáno ze zápisů členských schůzí Oblastní organizace hnutí ANO v Českých Budějovicích, zápisů zasedání předsednictva oblastní a krajské  organizace ANO2011.

V parlamentních volbách v roce 2013 byli zvoleni za poslance Parlamentu ČR krajská předsedkyně ing.Radka Maxová a krajský a oblastní a místopředseda v Č.Budějovicích ing.Roman Kubíček.

Těsně po parlamentních volbách vzrůstala nespokojenost zakládajících členů českobudějovické organizace ANO2011 s jednáním jak krajské předsedkyně ing.Radky Maxové a krajského a zároveň oblastního místopředsedy ing.Romana Kubíčka a řadového člena OO v ČB Daniela Hovorky, kteří bez vědomí a předchozím projednání s členskou základnou, začali vyvíjet vlastní aktivitu. Dalším důvodem k nespokojenosti řadových členů bylo, že ing.Kubíček trval na svém postu oblastního místopředsedy, i když mu bylo vytýkáno, že většinu času bude trávit prací v Parlamentu a nebude mít dostatek času jako místopředseda OO se věnovat  práci v místě oblastní organizace v době příprav na komunální volby v roce 2014.

2.prosince 2013 po dohodě s předsedou obl. organizace v ČB Vladanem Císlerem a místopředsedou Josefem Maxou, za přítomnosti krajské manažerky Vladimíry Hruškové a několika dalších členů hnutí, potvrdil ing.Kubíček, že během několika dnů oznámí písemně svoji rezignaci na post místopředsedy OO.Jako důvod uvedl časovou náročnost práce na přípravě komunálních voleb, kterou by nemohl zodpovědně zastávat při své funkci poslance v parlamentu.

3.prosince vyzval předseda OO Vl.Císler mailovou zprávou všechny členy, aby písemnou formou nominovali své kandidáty na místa předsedy a dvou místopředsedů na nadcházející volební sněm OO.

4.prosince dle kopie mailové zprávy ing.Kubíček oznámil, že rezignaci nepodá a bude preferovat řádný volební sněm obl.organizace.

5.prosince – členská schůze OO, v diskusi byla několika členy vyslovena hrubá nespokojenost s jednáním ing.Kubíčka a zároveň byl přijat návrh termínu konání oblastního volebního sněmu na 10.prosince 2013. Tento datum dopředu potvrdila i krajská předsedkyně ing.Maxová s tím, že budou mít poslanci volný den, aby se mohl ing.Kubíček volebního sněmu osobně účastnit

10.prosince na volebním sněmu přečetl krajský místopředseda Radek Hloušek dopis krajské předsedkyně ing.Maxové, ve kterém vyjádřila nesouhlas s konáním oblastního volebního sněmu s odůvodněním nepřítomnosti poslance ing.Kubíčka, protože byl v té době přítomen na jednání parlamentu. Členové OO svým hlasováním tuto žádost většinou hlasů zamítli. Na sněmu byli zvoleni do funkcí předseda - Vladan Císler,místopředsedové – Josef Maxa a Leona Vondrušová.

28.prosince napadla krajská předsedkyně ing.Maxová volbu místopředsedy na volebním sněmu OO, konkrétně volbu místopředsedkyně Leony Vndrušové s tím, že byl porušen volební řád a žádala zrušení  a anulování volby nového předsednictva z 10.prosince.

7.ledna 2014 na členské schůzi OO předseda V.Císler, po předchozí dohodě s ostatními členy, zrušil volbu nového předsednictva z 10.prosince 2013.Krajská předsedkyně pohrozila, že pokud nebude volba anulována, obrátí se na rozhodčí a smírčí komisi. Předseda OO a další členové vyjádřili hrubou nespokojenost s jednáním krajské předsedkyně. Zvláště jí vytýkali její špatnou nebo téměř žádnou komunikaci mezi krajem a oblastí. Zvlášť členům vadilo její rozhodování – o nás bez nás. Dále se probíraly i informace, které přicházely už během volební kampaně v Č.Budějovicích, které se týkaly řadového člena D.Hovorky  a jeho kontaktů na krajského hejtmana Zimolu a hlubockého místostarostu P.Dlouhého. S těmito informacemi za námi přicházeli sami občané Budějovic. D.Hovorka nebyl schopen tyto informace věrohodně osvětlit a  vyvrátit.

V lednu 2014 na zasedání krajského předsednictva oznámila krajská předsedkyně, že na žádost tří členů OO, F.Šmauze, Fr.Konečného a D.Hovorky schváleno předsednictvem hnutí ANO2011 založení místní organizace ANO v Č.Budějovicích. Tato žádost tří členů OO k založení MO byla podána bez vědomí členské základny a bez vědomí oblastního předsednictva.Předsedovi OO v.Císlerovi přišla na začátku února pouze mailová zpráva od D.Hovorky, ve které oznamuje zřízení MO v ČB a o volbě předsedy MO a místního revizora MO, která proběhla pouze mezi  třemi zakládajícími členy MO.Do dnešního dne nebyl předložen žádný ověřený zápis ze zasedání a volbě předsednictva MO.

5.února zasedání předsednictva OO – vydalo nesouhlasné stanovisko k založení MO v ČB.Odůvodnění – žádost založení MO nebyla projednána se členy OO a ani na oblastním a ani krajském předsednictvu.Zakládající člen MO D.Hovorka neměl v době podání žádosti a ani v době schválení trvalé bydliště v Č.Budějovicích. Tuto informaci v žádosti zamlčel, čímž došlo k hrubému porušení stanov hnutí a zároveň k hrubému porušení morálního kodexu hnutí. O tom,že trvalé bydliště nemá D.Hovorka v Č.B. věděla jak krajská předsedkyně, tak i krajská manažerka Vl.Hrušková a přesto doporučili žádosti vyhovět.Předsednictvo OO na svém zasedání doporučilo vyloučit tyto tři zakládající členy MO z hnutí ANO2011 z důvodu hrubého porušení stanov a morálního kodexu hnutí.

7.února zasedání předsednictva OO - v souvislosti se založením MO v rozporu se stanovami hnutí pozastavilo činnost nově vzniklé MO až do vyřešení případu a to s okamžitou platností.

7.února na členské schůzi OO předseda OO seznámil přítomné členy s návrhem na vyloučení tří členů MO a pozastavením činnosti MO a členové svým hlasování souhlasili se závěrem jednání předsednictva OO z 5. a 7. února tohoto roku.

A zde se rozbíhá sled událostí, které nezadržitelně vedou až k vystoupení zakládajících členů hnutí ANO2011 z jejích řad.

V únoru 2014 byl na návrh místopředsedy kraje R.Hlouška  a na doporučení krajské předsedkyně vyloučen předseda OO Vladan Císler. Jako důvod bylo uvedeno porušení stanov a morálního kodexu, ale do dnešního dne nebyl, i na několikeré výzvy, pravý důvod uveden.V průběhu měsíce března, dubna a května, byly odeslány na vedení hnutí, předsednictvo a konkrétně i předsedovi A.Babišovi podrobné zprávy o činnosti krajské předsedkyně ing.Maxové a i o činnosti D.Hovorky, jakož to samozvaného předsedy MO v ČB, ale nikdy se tyto dopisy nesetkaly s jakoukoli odezvou. Předseda hnutí A.Babiš sice určil k řešení tohoto problému svého člověka, pana Oklešťka, ale zůstalo jen u slibů a nikdo se žádné nápravy nedočkal. Činnost MO vesele pokračovala.Ve zrychleném řízení byli pod taktovkou D.Hovorky a se souhlasem krajské předsedkyně přijímáni noví členové hnutí. Dle stanov je až na vyjímečné případy čekací lhůta pro přijmutí nového člena 6 měsíců. Někteří noví členové byli však přijmutí za 14 dní od podání žádost.Tato činnost je v přímém rozporu s nařízení krajské předsedkyně ing.Maxové z 19.11.2013 - nové členy přijímat s rozvahou a nezkracovat čekatelské lhůty, viz zápis kraj.předsednictva z 19.11.2013. Toto účelové přijímání nových členů ve zkrácené čekatelské lhůtě vedlo v květnu při volebním sněmu OO a MO k přehlasování původní  členské základny a tím i k rozdělení členů na dva tábory. Nově vzniklé vedení OO a MO začalo připravovat volební program k obrazu svému a hlavně bez zapojení ostatních členů těchto organizací.

K dnešnímu dni zbyli ze zakládajících aktivních členů OO v ČB z původních patnácti jen čtyři lidé - ing.Kubíček, Vl.Hrušková, ing.Holubják a M.Bernátová.

15.9.2014

Vladan Císler

Zpět

Kde pro Vás pracujeme

DOMA v Budějcích

DOMA v Hradci

DOMA

 

Novinky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Doma v...
Hradec Králové

724500393

Fotografie použita dle Creative Commons GGL1  Hnutí DOMA © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode